Haiti

Saving time and lives, Trinity Hospital, Haiti