Ukraine: MSF provides urgently needed medical supplies to hospitals receiving wounded in eastern Ukraine

(Ukrainian and Russian versions below)

Following heavy clashes this week in the Donetsk region in eastern Ukraine, international medical humanitarian organisation Médecins Sans Frontières (MSF) has provided medical supplies, including dressings, bandages, syringes, antibiotics and stretchers, to three public hospitals in Donetsk and one public hospital in Luhansk.

“A number of hospitals in Donetsk have faced a shortage of supplies after treating influxes of wounded people”, saidStéphanePrévost, Head of Mission for MSF in Ukraine. “These urgently needed supplies will help replenish the hospitals’ stocks so that doctors can continue providing medical care to those people who need it.”

As part of MSF’s emergency preparedness plan, the organisation had pre-positioned emergency medical kits in Donetsk and Luhansk so that prompt donations could be made should there be an escalation in violence.

“Our team is closely monitoring the potential medical needs in eastern Ukraine, and is readyto provide further assistance,” continued Prévost. “We are in regular contact with medical staff at the main hospitals in the area in case they require our additional support.”

Over the coming days, MSF will reinforce its emergency team and will assess the needs in health structures in areas affected by ongoing fighting. A specialised team, led by a psychologist, will also assess the mental health needs of people in Kyiv and Odessa who have been displaced or affected by violence over the last three months.

Since March, MSF has been running a mental health program to provide counseling to victims of violent events earlier this year in Kyiv, as well as technical and emotional support for mental health professionals who were delivering psychological care. From March to May, 450 mental health professionals have been trained in psychological first aid, post-traumatic stress disorder, grief, anxiety, and stress management.

MSF has been working in Donetsk since 2011, running a program to treat patients with drug-resistant tuberculosis within the regional penitentiary system.

MSF is an international medical humanitarian organisation working under the principles of neutrality, independence and impartiality in more than 70 countries around the world. MSF does not take sides in any conflict, is independent of all political, military and corporate agenda, and provides medical care to people on the basis of need alone, regardless of gender, race, religion or political affiliation.  


Україна: MSF передає гостро необхідні медикаменти і медичні матеріали лікарням на сході України, куди надходять поранені

30 травня 2014р.

Після запеклих зіткнень в Донецькій області на сході України міжнародна медична гуманітарна організація Médecins Sans Frontières / «Лікарі без кордонів» (MSF) передала медикаменти і медичні матеріали, в тому числі бинти та інші перев'язувальні матеріали, шприци, антибіотики та носилки, трьом державним лікарням у Донецьку і одній державній лікарні в Луганську.

«Декілька лікарень Донецька, після надання допомоги великій кількості поранених, зіткнулися із недостатньою кількістю медичних матеріалів», - говорить Стефан Прево, голова місії MSF в Україні. «Ці поставки допоможуть поповнити запаси лікарень, аби лікарі могли продовжити надавати медичну допомогу тим, хто її потребує».

В рамках плану готовності до надзвичайних ситуацій, організація додатково підготувала та надіслала в Донецьк та Луганськ набори для надання невідкладної медичної допомоги для того, щоб у разі ескалації насильства можна було швидко організувати передачу цих матеріалів.

«Наша команда пильно стежить за потенційними медичними потребами у східній Україні і готова надати додаткову допомогу», - продовжує Прево. «Наша команда знаходиться в постійному контакті з медичним персоналом центральних лікарень Донецька і Луганска на випадок, якщо їм знадобиться від нас додаткова підтримка».

Найближчим часом MSF посилить свою команду з надзвичайних ситуацій і проведе оцінку потреб у медичних установах районів, яких торкнулися бойові дії. Спеціалізована команда, очолювана психологом, також проведе оцінку потреб у психологічній допомозі людей які зазнали вимушеного переселення або постраждали від насильства за останні три місяці у Києві та Одесі.

Починаючи з березня MSF здійснює програму психологічної допомоги, консультуючи постраждалих в результаті насильства під час київських подій на початку року, а також надаючи технічну та емоційну підтримку психологам, які займалися наданням допомоги. З березня по травень 450 психологів пройшли тренінги з надання першої психологічної допомоги, допомоги при посттравматичному стресовому розладі, горі, тривозі та з управління стресом.

MSF працює у Донецьку з 2011р., здійснюючи програму з лікування пацієнтів з хіміорезистентним туберкульозом в установах пенітенціарної системи області.

MSF - міжнародна медична гуманітарна організація, що працює на основі принципів нейтральності, незалежності та неупередженості в більш ніж 70 країнах світу. MSF є незалежною від будь-яких політичних, військових і корпоративних програм та надає медичну допомогу людям виключно на основі потреб, незважаючи на стать, расу, релігійні чи політичні погляди.

 


 

Украина: MSF передает остро необходимые медикаменты и медицинские материалы больницам на востоке Украины, куда поступают раненые

30 мая 2014г.

После ожесточенных столкновений в Донецкой области на востоке Украины международная медицинская гуманитарная организация Médecins Sans Frontières/ «Врачи без границ» (MSF) передала медикаменты и медицинские материалы, в том числе бинты и другие перевязочные материалы, шприцы, антибиотики и носилки, трем государственным больницам в Донецке и одной государственной больнице в Луганске.

«Несколько больниц Донецка, после оказания помощи большому количеству раненных, столкнулись с недостаточным количеством медицинских материалов», - говорит Стефан Прево, глава миссии MSF в Украине. «Эти поставки помогут пополнить запасы  больниц, чтобы врачи могли продолжить оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается».

В рамках плана готовности к чрезвычайным ситуациям MSF подготовила и направила в Донецк и Луганск наборы для оказания неотложной медицинской помощи с тем, чтобы в случае эскалации насилия можно было быстро организовать передачу этих материалов.

«Наша команда внимательно следит за потенциальными медицинскими потребностями на востоке Украины и готова предоставить дальнейшую помощь», - продолжает Прево. «Наша команда находится в постоянном контакте с медицинским персоналом центральных больниц в регионе на случай, если им от нас понадобится дополнительная поддержка».

В ближайшие дни MSF усилит свою команду по чрезвычайным ситуациям и проведет оценку потребностей в медицинских учреждениях районов, затронутых боевыми действиями. Специализированная команда, возглавляемая психологом, также проведет оценку потребностей в психологической помощи людей в Киеве и Одессе, подвергшихся вынужденному переселению или пострадавших от насилия за последние три месяца.

Начиная с марта MSF проводит программу психологической помощи, консультируя пострадавших в результате насилия во время киевских событий в начале года, а также оказывая техническую и эмоциональную поддержку психологам, которые занимались оказанием помощи. С марта по май 450 психологов прошли тренинги по оказанию первой психологической помощи, помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве, горе, тревоге и управлению стрессом. 

MSF работает в Донецке с 2011г., осуществляя программу по лечению пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом в  учреждениях пенитенциарной системы области.

MSF – международная медицинская гуманитарная организация, работающая на основе принципов нейтральности, независимости и беспристрастности в более чем 70 странах мира. MSF является независимой от любых политических, военных и корпоративных программ и предоставляет медицинскую помощь людям исключительно на основе потребностей, невзирая на пол, расу, религиозные или политические взгляды.