Prof M. Tillyashaykhov, Specialised Medical Centre of TB, Uzbekistan

Download the presentation: Prof M. Tillyashaykhov (PDF)